30.jpgkapook_42718.gif

แนะนำระบบ e-Learning

ความนำ
มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายไว้อย่างน่าสนใจ อย่างหลากหลายดังนี้
มหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรลินา (University of North Carolina,2541) อ้างถึงในรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบของ e-Learning ที่เหมาะสมกับการศึกษานอกโรงเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2547) กล่าวว่า
1. ข้อดี
1.1 ความยืดหยุ่นและความสะดวก (Flexibility and Convenience) ผู้เรียนในระบบ e-Learning สามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ การเรียน ผ่านเว็บสามารถเรียนได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่สถานศึกษา ตามความสะดวกของผู้เรียน ซึ่งเป็นการขจัดข้อจำกัดทางกายภาพที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียนด้วย
1.2 เรียนได้ทันใจตามความต้องการ (Just-in-time Learning) ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ทุกขณะตามที่ต้องการ การเรียนแบบ e-Learning จึงสามารถชักจูงและทำให้ผู้เรียนเรียนได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อ ผู้เรียนสามารถค้นหาและเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ได้ทันเวลาและความต้องการ นอกจากนี้เนื้อหาบนเว็บที่ถูกสร้างและปรับปรุงขึ้นใหม่ทุกขณะ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และนำไปใช้ได้อย่างทันเหตุการณ์
1.3 ผู้เรียนเป็นฝ่ายควบคุม (Learner control) ในสภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ ผู้เรียนจะมีเสรีภาพในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหวังของผู้สอน ผู้เรียนสามารถตัดสินใจตามช่วงจังหวะที่เหมาะสม และประเด็นสำคัญของเนื้อหาการเรียนเอง จึงทำให้เส้นทางการเรียนแบบ e-Learning ของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามความต้องการของตน ถ้าผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีเป้าหมาย และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเว็บจะทำให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนผ่านเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Format) เวิลด์ไวด์เว็บ ช่วยให้การนำเสนอเนื้อหามีรูปแบบหลากหลาย ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนมากที่สุด
1.5 แหล่งทรัพยากรข้อมูล (Information Resource) มีปัจจัย 2 ประการที่ทำให้เว็บเป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลที่สำคัญ คือ
    • 1.5.1 ข้อมูลที่หลากหลายจำนวนมหาศาลอยู่บนเว็บ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการศึกษา จากภาครัฐหรือภาคธุรกิจ
    • 1.5.2 รูปแบบ Hyperlink ของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
1.6 ความทันสมัย(Currency) เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนบนเว็บนั้นสามารถปรับปรุงให้ทันสมัย ได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเรียน จึงทำให้ครูสามารถนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มีอยู่ให้กับผู้เรียนได้
1.7 ช่วยเผยแพร่ผลงาน (Publishing Capability) ผู้เรียนที่ส่งงานไว้บนเว็บถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ผลงานของตนเองออกสู่สาธารณะ เว็บไซต์เป็นแหล่งประกาศผลงานที่ดีเลิศ เพราะคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และผู้เรียนก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้อื่นบนเว็บด้วยเช่นเดียวกัน
1.8 เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี (Increase Technology Skills) การเรียนผ่านเว็บทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและเพิ่มพูนความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยียิ่งขึ้นโดยลำดับเพราะผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และฝึกฝนทักษะได้จากเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ข้อจำกัด
มีการศึกษาไว้ว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้น ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่
2.1 ข้อจำกัดของรูปแบบมัลติมีเดีย (Format Weaknesses) แม้ว่าเว็บจะสามารถนำเสนอมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย แต่รูปแบบของสื่อแต่ละชนิดยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง การนำเสนอด้วยตัวอักษรทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านและพิมพ์ออกมาได้ง่ายในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในขณะที่วิดีโอบนเว็บเคลื่อนไหวช้ากว่าวิดีโอหรือโทรทัศน์ธรรมดา นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสาร ณ เวลาจริง (Real-time Communication) ยังไม่สามารถให้ความรู้สึกได้เหมือนของจริง และด้วยข้อจำกัดเรื่อง bandwidth ทำให้การดาวน์โหลดข้อมูลมัลติมีเดียกินเวลานานและน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้เรียน
2.2 ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา(Navigational Problems) แม้ Hypertext จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาภายนอกต่อไปได้ก็ตาม แต่ถ้าการออกแบบบทเรียนไม่ดีพอแล้ว ผู้เรียนอาจจะหลงประเด็นไปได้ ทำให้การเรียนมีปัญหาและไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
2.3 การขาดการติดต่อระหว่างบุคคล (Lack of Human Contact) ในการเรียนผ่านเว็บ ครูจะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ และผู้เรียนบางคนก็มีความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการใช้ e-Mail หรือการจัดให้มี Discussion Forum เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้
2.4 แรงจูงใจ(Motivation) ผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนผ่านเว็บต้องมีแรงจูงใจส่วนตัวและมีการจัดระบบการเรียน การขาดการวางแผนการเรียนจะทำให้ผู้เรียนไม่ประสบความสำเร็จกับการเรียนและอาจสอบไม่ผ่านในหลักสูตรนั้นๆได้
2.5 เนื้อหาที่ไม่มีข้อยุติ (Open-Ended Content) เนื้อหาของการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Picture9.jpg