29.jpgkapook_42718.gif

หน้าที่สำคัญของเวิร์ดโปรเซสเซอร์ มี 2 ประการ คือ แก้ไขเอกสาร (Editing)และจัดรูปแบบเอกสาร(Formatting)ในการแก้ไขเอกสารนั้นผู้ใช้สามารถพิมพ์ เพิ่ม ลบ ตัดต่อและดัดแปลงแก้ไขเอกสารได้ ส่วนจัดรูปแบบเอกสารนั้นผู้ใช้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงย่อหน้า เพิ่มหรือลดความกว้างของคอลัมน์ (Column) เพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างข้อความและอื่น ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือต่อเติม จะปรากฏให้เห็นบนจอภาพลงบนแผ่นกระดาษโดยเครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งเครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารที่เตรียมไว้ได้โดยถูกต้องและตรงตามที่ต้องการ นอกจากนั้นเครื่องพิมพ์โดยทั่วไปยังสามารถพิมพ์ตัวอักษรพิเศษได้ เช่น ตัวขยาย ตัวหนา ตัวเอน ตัวบีบ หรือการขีดเส้นใต้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเน้นข้อความที่ต้องการในเอกสารได้เป็นอย่างดี ส่วนความเร็วในการพิมพ์นั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นของเครื่องพิมพ์โปรแกรมประมวลผลคำ หรือที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอาทิเช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปะหน้าโทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด

Picture8.jpg