25.jpgkapook_42718.gif

ในการวัดประเมินบทเรียน มีขั้นตอนในการพิจารณาอยู่ 3 ขั้น คือ

1. การประยุกต์ใช้
1.1 บทเรียนนี้ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในหลักสูตรวิชาอะไรและในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์พิเศษเฉพาะจากบทเรียนนี้อย่างไรบ้าง
1.2 บทเรียนนี้บทบาททางการศึกษาอย่างไรบ้างเป็นบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็นบทเรียนที่ใช้ประกอบหรือเสริมการเรียนเท่านั้น ถ้าบทเรียนนี้มีบทบาทเพียงเพื่อเสริมการเรียนการสอน มีสื่อหรือกิจกรรมการสอนอื่นที่ออกแบบไว้ให้บทเรียนสนับสนุนหรือไม่
1.3 บทเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนนะดับใดและผู้เรียนควรมีความรู้เบื้องต้นระดับใดและอย่างไรบ้าง
1.4 บทเรียนนี้ควรใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
2. การใช้โปรแกรม
2.1 ประสิทธิผลทางการเรียนการสอน การที่จะวัดประสิทธิผลทางการเรียนการสอนของบทเรียนนั้นเราจะต้อง
1) วิเคราะห์คุณลักษณะของบทเรียน
2) วิเคราะห์แนวปฏิบัติของครูในการใช้บทเรียนนั้น
3) ทบทวนประสิทธิผลของบทเรียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียน
2.2 การบำรุงรักษาบทเรียน ในการประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาบทเรียนนี้จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบทเรียนให้เข้ากับสภาพการสอน ว่าทำได้หรือไม่เพียงใดทั้งนี้เนื่องจาก มีบางบทเรียนที่เปิดโอกาสให้ครูดัดแปลงเพิ่มเติมตัดบางส่วนออกหรือจัดลำดับใหม่ได้ เพื่อให้ครูสามารถดัดแปลงบทเรียน ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนบางคนได้
2.3 ความสะดวก ความสะดวกของบทเรียนในที่นี้หมายถึงการที่เราสามารถใช้บทเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ ได้เช่น เล่นได้ทั้งเครื่อง XTAT และหรือจอภาพสี
3. ราคา
การเปรียบเทียบราคาของบทเรียน อาจจะพิจารณาได้ยาก
เพราะมีข้อจำกัดเช่น เรื่องเวลา ความต้องการในการใช้บทเรียน
และประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นต้น นอกจากนั้น การผลิตบทเรียน
เรื่องเดียวกันจากผู้ผลิตหลายๆ แหล่งนั้นมีน้อย ดังนั้น การพิจารณาเปรียบเทียบในเรื่องราคาของบทเรียนจึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่ประสงค์
จะใช้บทเรียนนั้นๆพิจารณาเอง

Picture2.jpg