28.jpgkapook_42718.gif

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นสื่อการเรียน การสอนที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วยังมีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อประสม(Multimedia) คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญคือสามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรหมแดนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนอาจมีหลายวิธี ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนมีอยู่หลายรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน คือ1) สามารถเลียนแบบการสอนได้2) มีสมรรถภาพในการรวบรวมสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของปฏิสัมพันธ์การสอนได้คุณลักษณะทั้ง 2 ประการนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเราสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนให้เป็นเทคโนโลยีได้ แต่ความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ โปรแกรมที่นักพัฒนาโปรแกรมผลิตออกสู่ท้องตลาด ซึ่งโปรแกรมทั้งหลายนั้นยังไม่ได้ผ่านการทดสอบหรือทดลองจริงในห้องเรียนมาก่อน จากความสามารถของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนสามารถปรับปรุงได้
Picture7.jpg