วัตถุประสงค์
kapook_42000.gif

1. เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาถึงความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา2. เพื่อให้ทุกคนได้เรียนและนำไปปฏิบัติใช้ในวิชาต่างๆ3.เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงส่ื่อการสอนต่างๆมากมาย

kapook_37250.gif