27.jpgkapook_42718.gif

แนงทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในการสอน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจกันว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษา หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนเท่านั้น ซึ่งความคิดนี้ไม่ถูกต้องการที่คนทั้งหลายคิดเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
สาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ
1.การขาดการรู้หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และด้วยความเชื่อว่า คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมและให้ข้อมูลสารสนเทศทุกอย่าง
2.เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนได้ถูกพัฒนาให้สามารถสอนบางเนื้อหาของรายวิชาที่สามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์ของเนื้อหานั้นๆ ได้ดี

จึงทำให้ผู้คนมองเห็นจุดเด่นของการนำคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนมาใช้ความคิดดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อไป ถ้ายังมองเห็นเพรา ะการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษานั้นสามารถใช้ได้กว้างขวาง การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเป็นเพียงคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน
ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนนั้นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์ และจะใช้ได้ผลดีถ้าใช้ในการเสริมการเรียนการสอน และเป็นการศึกษาแบบกลุ่มเล็กหรือแบบเอกัตบุคคล เป็นความเข้าใจที่ผิดในการคิดว่า คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนสามารถทำการสอนแทนครูได้โดยตลอด ผู้ที่มีความเข้าใจเช่นนี้เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสามารถของคอมพิวเตอร์ในด้านการโต้ตอบกับผู้ใช้และขาดความเข้าใจถึงธรรมชาติ

Picture6.jpg